درس‌های موجود

تصویر درس آشنایی با سامانه نیما (حضوری)
عمومی


به دلیل تغییر در سامانه کلاس به زمان دیگری موکول گردید.سر فصل دوره آشنایی با سامانه نیما 10 اسفند ماه 1401 ( برگزاری دوره به صورت حضوری میباشد.)
ساعت شروع 16

این دوره  توسط احدی از کارشناسان بانک مرکزی برگزار میگردد.

1- آشنایی با سیستم و سامانه جامع تجارت ایران

2- آشنایی با مراحل ثبت و سفارش در سامانه جامع تجارت بابت واردات و صادرات

3- آشنایی با تخصیص الویت کالاهای وارداتی و تخصیص ارز

4- آشنایی با گردش فروش حواله در چرخه بانک مرکزی 

5-  آشنایی کامل با روش های خرید و فروش حواله نیمایی ین صرافی های بانکی و تضامنی

6-  آشنایی با انواع درخواست های حوالجات نیمایی

7- آشنایی کامل با نحوه محاسبه کارمزدهای ارزو ریالی بابت خرید و فروش حواله

8- آشنایی با نحوه مراوده خرید حواله بین صرافی های تضامنی در سطوح مختلف

9- آشنایی کامل بابت خرید ارز حاصل ازصادرات از صادر کننده توسط صرافی تضامنی

10- آشنایی کامل با نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات و تعامل صرافی های تضامی با این موارد

11-  آشنایی کامل با نحوه واردات در مقابل صادرات

12-آشنایی کامل بابت خرید و فروش کوتاژهای صادراتی در صرافی ها

13-  آشنایی کامل با نحوه محاسبه دقیق خرید حواله بین صرافی ها و صرافی های بانکی

14- آشنایی کامل با رزهای داخلی منشا بانکی

15- راه های ارتباط صرافی ها با صادر کنندها و وارد کننده ها از مراجع بانکی

16- آشنایی با نحوه ثبت سنا در زمان خرید و فروش حواله

17- آشنایی با ثبت اطلاعات در سامانه نیما

این دوره  توسط احدی از کارشناسان بانک مرکزی برگزار میگردد.


تصویر درس دوره مبارزه با پولشویی عمومی ( مقدماتی ) کد 8
عمومی

سر فصل دوره مبارزه با پولشویی عمومی (سطح مقدماتی) 
برگزاری دوره با کارشناسان همکاری بانک مرکزی
 مورخ 8  اسفند ماه 1401 ساعت شروع 16

1- آشنایی و مبارزه با پولشویی

2- گونه شناسی عمومی پولشویی

3- جرایم مالی و سازمان یافته

4- سازمان ها و نهادهای بین المللی متولی مبارزه با پولشویی

5- آثار و تبعات پولشویی

6- مقابله با تامین مالی تروریسم

7- قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

8- تکالیف قانونی اشخاص مشمول جرم انگاری پولشویی

9- معرفی مرکز اطلاعات مالی

10- مبنای رویکرد مبتنی بر ریسک برنامه ریزی و تطبیق مقررات

11- آشنایی با معاملات و عملیات مشکوک

 12-تضاد منافع


تصویر درس دوره مبارزه با پولشویی عمومی (مقدماتی ) کد 7
عمومی

سر فصل دوره مبارزه با پولشویی عمومی (سطح مقدماتی) 
برگزاری دوره با کارشناسان همکاری بانک مرکزی
 مورخ 26 بهمن ماه 1401 ساعت شروع 16

1- آشنایی و مبارزه با پولشویی

2- گونه شناسی عمومی پولشویی

3- جرایم مالی و سازمان یافته

4- سازمان ها و نهادهای بین المللی متولی مبارزه با پولشویی

5- آثار و تبعات پولشویی

6- مقابله با تامین مالی تروریسم

7- قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

8- تکالیف قانونی اشخاص مشمول جرم انگاری پولشویی

9- معرفی مرکز اطلاعات مالی

10- مبنای رویکرد مبتنی بر ریسک برنامه ریزی و تطبیق مقررات

11- آشنایی با معاملات و عملیات مشکوک

 12-تضاد منافع


تصویر درس دوره مبارزه با پولشویی عمومی (مقدماتی) کد 6
عمومی

سر فصل دوره مبارزه با پولشویی عمومی (سطح مقدماتی) 
برگزاری دوره با کارشناسان همکاری بانک مرکزی
 مورخ 18 بهمن ماه 1401 ساعت شروع 16

1- آشنایی و مبارزه با پولشویی

2- گونه شناسی عمومی پولشویی

3- جرایم مالی و سازمان یافته

4- سازمان ها و نهادهای بین المللی متولی مبارزه با پولشویی

5- آثار و تبعات پولشویی

6- مقابله با تامین مالی تروریسم

7- قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

8- تکالیف قانونی اشخاص مشمول جرم انگاری پولشویی

9- معرفی مرکز اطلاعات مالی

10- مبنای رویکرد مبتنی بر ریسک برنامه ریزی و تطبیق مقررات

11- آشنایی با معاملات و عملیات مشکوک

 12-تضاد منافع


تصویر درس مبارزه با پولشویی عمومی (سطح مقدماتی) کد 5
عمومی
سر فصل دوره مبارزه با پولشویی عمومی (سطح مقدماتی) 
ظرفیت دوره تکمیل است.
برگزاری دوره با کارشناسان همکاری بانک مرکزی
 مورخ 9 بهمن ماه 1401 ساعت شروع 16

1- آشنایی و مبارزه با پولشویی

2- گونه شناسی عمومی پولشویی

3- جرایم مالی و سازمان یافته

4- سازمان ها و نهادهای بین المللی متولی مبارزه با پولشویی

5- آثار و تبعات پولشویی

6- مقابله با تامین مالی تروریسم

7- قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

8- تکالیف قانونی اشخاص مشمول جرم انگاری پولشویی

9- معرفی مرکز اطلاعات مالی

10- مبنای رویکرد مبتنی بر ریسک برنامه ریزی و تطبیق مقررات

11- آشنایی با معاملات و عملیات مشکوک

 12-تضاد منافع


تصویر درس مبارزه با پولشویی عمومی (سطح مقدماتی) کد4
عمومی
زرین پال
ظرفیت دوره تکمیل است
سر فصل دوره مبارزه با پولشویی عمومی (سطح مقدماتی) 
برگزاری دوره با کارشناسان همکاری بانک مرکزی
 مورخ 2 بهمن ماه 1401 ساعت شروع 16

1- آشنایی و مبارزه با پولشویی

2- گونه شناسی عمومی پولشویی

3- جرایم مالی و سازمان یافته

4- سازمان ها و نهادهای بین المللی متولی مبارزه با پولشویی

5- آثار و تبعات پولشویی

6- مقابله با تامین مالی تروریسم

7- قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

8- تکالیف قانونی اشخاص مشمول جرم انگاری پولشویی

9- معرفی مرکز اطلاعات مالی

10- مبنای رویکرد مبتنی بر ریسک برنامه ریزی و تطبیق مقررات

11- آشنایی با معاملات و عملیات مشکوک

 12-تضاد منافع


تصویر درس مبارزه با پولشویی عمومی (سطح مقدماتی) کد 3
عمومی
زرین پال
سر فصل دوره مبارزه با پولشویی عمومی (سطح مقدماتی) 
برگزاری دوره با کارشناسان همکاری بانک مرکزی
 مورخ 25 دی ماه 1401 ساعت شروع 16

1- آشنایی و مبارزه با پولشویی

2- گونه شناسی عمومی پولشویی

3- جرایم مالی و سازمان یافته

4- سازمان ها و نهادهای بین المللی متولی مبارزه با پولشویی

5- آثار و تبعات پولشویی

6- مقابله با تامین مالی تروریسم

7- قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

8- تکالیف قانونی اشخاص مشمول جرم انگاری پولشویی

9- معرفی مرکز اطلاعات مالی

10- مبنای رویکرد مبتنی بر ریسک برنامه ریزی و تطبیق مقررات

11- آشنایی با معاملات و عملیات مشکوک

 12-تضاد منافع


تصویر درس مبازه با پولشویی سطح مقدماتی کد 2
عمومی
سر فصل دوره مبارزه با پولشویی عمومی (سطح مقدماتی) 
برگزاری دوره با همکاری مشترک مرکز اطلاعات مالی
 مورخ 11 دی ماه 1401 ساعت شروع 16

1- آشنایی و مبارزه با پولشویی

2- گونه شناسی عمومی پولشویی

3- جرایم مالی و سازمان یافته

4- سازمان ها و نهادهای بین المللی متولی مبارزه با پولشویی

5- آثار و تبعات پولشویی

6- مقابله با تامین مالی تروریسم

7- قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

8- تکالیف قانونی اشخاص مشمول جرم انگاری پولشویی

9- معرفی مرکز اطلاعات مالی

10- مبنای رویکرد مبتنی بر ریسک برنامه ریزی و تطبیق مقررات

11- آشنایی با معاملات و عملیات مشکوک

 12-تضاد منافع


تصویر درس اسکناس شناسی
عمومی

سر فصل دوره اسکناس شناسی 18 دی ماه 1401

ساعت شروع 16

1- آشنایی با تاریخچه اسکناس

2- آشنایی با پول رایج کشورهای همسایه ایران

3- آشنایی با ارزهای مهم دنیا

4- شناخت خصوصیات امنیتی استفاده شده در اسکناس

5- تشخیص جعل در اسکناس و ...


تصویر درس آشنایی با سامانه نیما کد 1
عمومی
زرین پال

سر فصل دوره آشنایی با سامانه نیما کد 1 20 دی ماه 1401 
ساعت شروع 16

این دوره  توسط احدی از کارشناسان بانک مرکزی برگزار میگردد.

1- آشنایی با سیستم و سامانه جامع تجارت ایران

2- آشنایی با مراحل ثبت و سفارش در سامانه جامع تجارت بابت واردات و صادرات

3- آشنایی با تخصیص الویت کالاهای وارداتی و تخصیص ارز

4- آشنایی با گردش فروش حواله در چرخه بانک مرکزی 

5-  آشنایی کامل با روش های خرید و فروش حواله نیمایی ین صرافی های بانکی و تضامنی

6-  آشنایی با انواع درخواست های حوالجات نیمایی

7- آشنایی کامل با نحوه محاسبه کارمزدهای ارزو ریالی بابت خرید و فروش حواله

8- آشنایی با نحوه مراوده خرید حواله بین صرافی های تضامنی در سطوح مختلف

9- آشنایی کامل بابت خرید ارز حاصل ازصادرات از صادر کننده توسط صرافی تضامنی

10- آشنایی کامل با نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات و تعامل صرافی های تضامی با این موارد

11-  آشنایی کامل با نحوه واردات در مقابل صادرات

12-آشنایی کامل بابت خرید و فروش کوتاژهای صادراتی در صرافی ها

13-  آشنایی کامل با نحوه محاسبه دقیق خرید حواله بین صرافی ها و صرافی های بانکی

14- آشنایی کامل با رزهای داخلی منشا بانکی

15- راه های ارتباط صرافی ها با صادر کنندها و وارد کننده ها از مراجع بانکی

16- آشنایی با نحوه ثبت سنا در زمان خرید و فروش حواله

17- آشنایی با ثبت اطلاعات در سامانه نیما

این دوره  توسط احدی از کارشناسان بانک مرکزی برگزار میگردد.


تصویر درس آشنایی با ارز دیجیتال
عمومی
سر فصل دوره ارز دیجیتال 22 و 26 آذر ماه 1401 
ساعت شروع 16

1- معرفی تاریخچه و ماهیت پول، بانک ها و رمز ارزها

2- معرفی مفهومی بیت کوین و تکنولوژی DLT

3- بلاکچین

4- سایر مباحث حوزه فناوری بلاکچین

5- کاربردهای بلاکچین 

6- والت ها

7- خرید و فروش رمز ارزها در اکسچینج

8- تحلیل بازار

9- معرفی رمز ارزهاتصویر درس شناخت سکه
عمومی
سر فصل دوره شناخت سکه مورخ 29 آذر ماه 1401

1-  تاریخچه سکه از زمان پیداش تا حال-قبل از انقاب و بعداز انقلاب- سکه های یادبودی و پهلوی

2- اولین بهار آزادی

3- در رابطه با عیار سکه-قطر-وزن

4-  نحوه تشخیص سکه های بانکی و غیر بانکی

5- نرخ طلا و عوامل موثر در نرخ سکه

6- محل تعیین نرخ سکه-معامله با همکاران

7- نحوه قیمت گذاری و اختلاف خریدوفروش و محاسبه مالیات و ضریب آن

8- انواع مصرف کننده ها و نحوه معامله و سرمایه گذاری

9- ارزش طلایی و حباب سکه

10- شرکت در حراج کارگشایی و مزایده

11-  پلمپ سکه و فروش

12- انواع سکه های تقلبی

13- انواع ضرب سکه و قالب ضرب سکه در سال های مختلف

14- مواردقانونی و ثبت آن و مسائل قوانین پولشویی

15- سکه های پلمپ بانک مرکزی

16- اختلاف نظرها و حل اختلاف در کانون صرافان

17- مراکز فروش و قوانین اتحادیه طلا و جواهر

18- امتحان و آزمون


 


تصویر درس مبارزه با پولشویی سطح مقدماتی کد 1
عمومی
سر فصل دوره مبارزه با پولشویی عمومی (سطح مقدماتی) مورخ 8 آذر ماه 1401 ساعت شروع 16

1- آشنایی و مبارزه با پولشویی

2- گونه شناسی عمومی پولشویی

3- جرایم مالی و سازمان یافته

4- سازمان ها و نهادهای بین المللی متولی مبارزه با پولشویی

5- آثار و تبعات پولشویی

6- مقابله با تامین مالی تروریسم

7- قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

8- تکالیف قانونی اشخاص مشمول جرم انگاری پولشویی

9- معرفی مرکز اطلاعات مالی

10- مبنای رویکرد مبتنی بر ریسک برنامه ریزی و تطبیق مقررات

11- آشنایی با معاملات و عملیات مشکوک

 12-تضاد منافع


تصویر درس محاسبه فاکتور ارزش افزوده
عمومی
سر فصل دوره فاکتور ارزش افزوده مورخ 14 آذر ماه 1401 ساعت شروع 16

1- کليات و تعاريف

2- معافيت ها

3- مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه ماليات

4- وظايف و تكاليف مؤديان

5- سازمان ماليات بر ارزش افزوده و وظايف و اختيارات آن 

7- عوارض كالاها و خدماتتصویر درس سوئیفت
عمومی

سرفصل دوره سوئیفت مورخ 6 و 15 آذر ماه 1401

1- آشنایی با اصطلاحات فرمت حوالجات ارزی

2- آشنایی با اصطلاحاتMT103 و MT202سوئیفت

3- اطلاعات کاربردی در کف بازار صرافی ها در سوئیفت

4- چگونگی تشخیص حقیقی بودن سوئیفت

5- آشنایی جزئی(نیما) با فرایند تکمیل اسناد تخصیص ارز بانکی از سفارش کالاخواست صحت و ...


تصویر درس حسابداری صرافی کد 1
عمومی

سر فصل دوره حسابداری صرافی کد 1 مورخ آذر ماه 1401

1- آشنایی با کارکرد و عملیات صرافی ها

 تعریف صرافی

انواع صرافی

عملیات صرافی

اسکنانس و انواع آن

حوالجات                        

مسکوکات

سامانه سنا و نیما

بازار متشکل ارزی

2- حسابداری خرید و فروش ارز در صرافی

ثبتهای حسابداری خرید و فروش ارز در صرافی

ثبتهای حسابداری تبدیل ارز

مغایرت گیری

3-  مفاهیم موجودی ارزی و انبار در صرافی (بهای تمام شده و روشهای قیمت گذاری)

روش قیمت گذاری موجودیهای ارزی

استفاده از انبار و کاردکس

4-  استاندارد های حسابداری مرتبط با صرافی ها

استاندار شماره <8> موجودی کالا

استاندار شماره <16> تسعیر ارز

5- گزارشگر مالی

طبقه بندی موجودیهای اری در صورت وضیعت مالی

صورتهای مالی صرافی

6- مالیات وتکالیف قانون صرافی ها

ارزش افزوده صرافی ها

ماده <169>ق م م

آیین نامه و دستور العمل ها

الزامات مبارزه با پولشویی

7-  سایر موارد

الزام حسابرسی رعایت

کدینگ جامع حسابها (پیشنهادی بانک مرکزی ج11)

کانون صرافان

این کلاس در دو بخش حضوری و آنلاین برگزار میشود.


تصویر درس دوره پولشویی تخصصی سطح متوسط کد 4
تخصصی

دوره مبارزه با پولشویی سطح متوسط مورخ22اسفند ماه 1401 کد 4


ساعت شروع 16

1- آشناسایی ارباب رجوع
2-کنوانسون ها و قوانین بین المللی در زمینه مبارزه با فساد
3-ساختار و تکالیف واحدمسئولان مبارزه با پولشویی
-4
گزارش دهی معاملات و عملیات مشکوک
-5
انسداد، توقیف و مصادره اموال و دارایی ها
-6
نظارت و بازررسی
-7
مخاطرات پولشویی در بخش اقتصادی مربوطه
8-ارزیابی ریسک تعاملات کاری
-9
گونه شناسی اختصاصی پولشویی 
10-نگهداری سوابق و اطلاعات
-11
شاخص های تشخیص معاملات و عملیات مشکوک در بخش اقتصادی مربوطه
12-آشنایی با فناوری های نوین مالی (فین تیک)

پیش نیاز شرکت در این دوره اخذ گواهی دوره پولشویی مقدماتی میباشد.


تصویر درس دوره مبارزه با پولشویی پیشرفته ویژه مدیرعاملین شرکت های تضامنی
تخصصی

دوره مبارزه با پولشویی پیشرفته ویژه مدیرعاملین شرکت های تضامنی

هزینه دوره 12000000 ریال میباشد.

پیش نیاز این دوره ، دوره مبارزه با پولشویی سطح مقدماتی و متوسط میباشد.
دوره به صورت مجازی برگزار میگردد.


تصویر درس دوره پولشویی تخصصی سطح متوسط کد 2
تخصصی
دوره مبارزه با پولشویی سطح متوسط مورخ 21 دی ماه 1401 کد 2

تکمیل ظرفیت

ساعت شروع 16

1- آشناسایی ارباب رجوع
2-کنوانسون ها و قوانین بین المللی در زمینه مبارزه با فساد
3-ساختار و تکالیف واحدمسئولان مبارزه با پولشویی
-4
گزارش دهی معاملات و عملیات مشکوک
-5
انسداد، توقیف و مصادره اموال و دارایی ها
-6
نظارت و بازررسی
-7
مخاطرات پولشویی در بخش اقتصادی مربوطه
8-ارزیابی ریسک تعاملات کاری
-9
گونه شناسی اختصاصی پولشویی 
10-نگهداری سوابق و اطلاعات
-11
شاخص های تشخیص معاملات و عملیات مشکوک در بخش اقتصادی مربوطه
12-آشنایی با فناوری های نوین مالی (فین تیک)

پیش نیاز شرکت در این دوره اخذ گواهی دوره پولشویی مقدماتی میباشد.تصویر درس تحلیل تکنیکال
تخصصی

سر فصل دوره تحلیل تکنیکال مورخ 9 اسفند 1401

ساعت شروع 16

1- تحلیل تکنیکال

2- ساختار نمودارها و کندل ها

3- نظریه داو

4-  مقاومت و حمایت

5- روندها

6-  کانال ها

7- الگوها

8- آشنایی با مبنایی طراحی سیستم معاملاتی

9- آشنایی با افبزار فیبوناچی

10- معرفی و نحوه استفاده اسیلاتور و اندیکاتور

11- آشنایی با نحوه سفارش گذاری

12- آشنایی با استراتژی معاملاتی

13- کارگاه شبیه سازی معامله گری

برای شرکت در دوره مذکور پیش نیاز شرکت در دوره آشنایی با ارز دیجیتال الزامی میباشد.تصویر درس مبارزه با پولشویی سطح متوسط کد 1
تخصصی
زرین پال
دوره مبارزه با پولشویی سطح متوسط مورخ 20 آذر ماه 1401 کد 1

ساعت شروع 16

1- آشناسایی ارباب رجوع
2-کنوانسون ها و قوانین بین المللی در زمینه مبارزه با فساد
3-ساختار و تکالیف واحدمسئولان مبارزه با پولشویی
-4
گزارش دهی معاملات و عملیات مشکوک
-5
انسداد، توقیف و مصادره اموال و دارایی ها
-6
نظارت و بازررسی
-7
مخاطرات پولشویی در بخش اقتصادی مربوطه
8-ارزیابی ریسک تعاملات کاری
-9
گونه شناسی اختصاصی پولشویی 
10-نگهداری سوابق و اطلاعات
-11
شاخص های تشخیص معاملات و عملیات مشکوک در بخش اقتصادی مربوطه
12-آشنایی با فناوری های نوین مالی (فین تیک)

پیش نیاز شرکت در این دوره اخذ گواهی دوره پولشویی مقدماتی میباشد.تصویر درس دوره مجازی پولشویی تخصصی سطح متوسط کد 3
تخصصی
زرین پال
دوره مبارزه با پولشویی تخصصی سطح متوسط مورخ 28 دی ماه 1401 کد 3

ساعت شروع 16

1- آشناسایی ارباب رجوع
2-کنوانسون ها و قوانین بین المللی در زمینه مبارزه با فساد
3-ساختار و تکالیف واحدمسئولان مبارزه با پولشویی
-4
گزارش دهی معاملات و عملیات مشکوک
-5
انسداد، توقیف و مصادره اموال و دارایی ها
-6
نظارت و بازررسی
-7
مخاطرات پولشویی در بخش اقتصادی مربوطه
8-ارزیابی ریسک تعاملات کاری
-9
گونه شناسی اختصاصی پولشویی 
10-نگهداری سوابق و اطلاعات
-11
شاخص های تشخیص معاملات و عملیات مشکوک در بخش اقتصادی مربوطه
12-آشنایی با فناوری های نوین مالی (فین تیک)

پیش نیاز شرکت در این دوره اخذ گواهی دوره پولشویی مقدماتی میباشد.