درباره ما


کانون صرافان ایرانیان در مورخ 13/02/1390 با موافقت نامه رسمی بانک مرکزی کار خود را آغاز کرد.

ماموریت کانون صرافان ایرانیان :

کانون صرافان ایرانیان، یک تشکل حرفه ای است که مأ موریت آن کمک به اجرای قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی درحوزه ی صرافی ها میباشد. این ماموریت، شاید این روزها، که فشار تحریمهای بین المللی از سوی آمریکا و همپیمانانش از هر سو رو به تزاید است، اهمیتی روزافزون داشته باشد

با این وصف، کانون صرافان، تشکلی است به دور از انگیزه های انتفاعی و فارغ از ملاحظات و دغدغه های سیاسی،که با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، و نهادهای ذی ربط فعالیت خود را آغاز کرده است

کارکردهاي کليدي کانون کانون صرافان ایرانیان:

  1. اجرایی
  2. داوری
  3. مشاوره قضایی
  4. اعلام نرخ ارز
  5. مشورتی
  6. آموزشی
  7. اطلاع رسانی
  8. همکاری